BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT & THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Ngày đăng: Thứ Ba, 25/05/2021, bởi Softech

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT & THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021


THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày đăng: Thứ Năm, 13/05/2021, bởi Softech

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN (CÁ NHÂN)

Ngày đăng: Thứ Năm, 26/09/2019, bởi Softech

Mẫu Giấy ủy quyền (cá nhân)


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN (TỔ CHỨC)

Ngày đăng: Thứ Năm, 26/09/2019, bởi Softech

Mẫu Giấy ủy quyền (tổ chức)


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019 (DỰ THẢO)

Ngày đăng: Thứ Tư, 25/09/2019, bởi Softech

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019 (dự thảo)


THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019

Ngày đăng: Thứ Tư, 25/09/2019, bởi Softech

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Ngày đăng: Thứ Hai, 15/07/2019, bởi Softech

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU


BÁO CÁO TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ngày đăng: Thứ Hai, 15/07/2019, bởi Softech

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Ngày đăng: Thứ Hai, 15/07/2019, bởi Softech

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 (DỰ THẢO)

Ngày đăng: Thứ Bảy, 29/06/2019, bởi Softech

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 (dự thảo)


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (CÁ NHÂN)

Ngày đăng: Thứ Bảy, 29/06/2019, bởi Softech

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (Cá nhân)


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (TỔ CHỨC)

Ngày đăng: Thứ Bảy, 29/06/2019, bởi Softech

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (Tổ chức)


THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

Ngày đăng: Thứ Bảy, 29/06/2019, bởi Softech

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN SOFTECH NĂM 2019

Ngày đăng: Thứ Năm, 18/04/2019, bởi Softech

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN SOFTECH NĂM 2019


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN SOFTECH NĂM 2019

Ngày đăng: Thứ Năm, 18/04/2019, bởi Softech

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN SOFTECH NĂM 2019


BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Ngày đăng: Thứ Sáu, 12/04/2019, bởi Softech

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019


NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT

Ngày đăng: Thứ Ba, 09/04/2019, bởi Softech

NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT


QUI CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019

Ngày đăng: Thứ Ba, 09/04/2019, bởi Softech

QUI CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019


BÁO CÁO MỨC TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Ngày đăng: Thứ Ba, 09/04/2019, bởi Softech

BÁO CÁO MỨC TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Ngày đăng: Thứ Ba, 09/04/2019, bởi Softech

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Ngày đăng: Thứ Ba, 09/04/2019, bởi Softech

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (DỰ THẢO)

Ngày đăng: Thứ Ba, 09/04/2019, bởi Softech

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (dự thảo)


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (CÁ NHÂN)

Ngày đăng: Thứ Ba, 09/04/2019, bởi Softech

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (Cá nhân)


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (TỔ CHỨC)

Ngày đăng: Thứ Ba, 09/04/2019, bởi Softech

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (Tổ chức)


THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019

Ngày đăng: Thứ Ba, 09/04/2019, bởi Softech

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày đăng: Thứ Năm, 12/04/2018, bởi Softech

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày đăng: Thứ Năm, 12/04/2018, bởi Softech

Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018


BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Ngày đăng: Thứ Năm, 05/04/2018, bởi Softech

Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018


PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

Ngày đăng: Thứ Tư, 04/04/2018, bởi Softech

Phương án phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Softech


BÁO CÁO MỨC TRẢ THÙ LAO NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÝ HĐQT

Ngày đăng: Thứ Tư, 04/04/2018, bởi Softech

BÁO CÁO: Mức trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Ngày đăng: Thứ Tư, 04/04/2018, bởi Softech

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2017 TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày đăng: Thứ Tư, 04/04/2018, bởi Softech

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 trình đại hội cổ đông thường niên 2018


THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

Ngày đăng: Thứ Sáu, 30/03/2018, bởi Softech

Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2018


QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

Ngày đăng: Thứ Sáu, 30/03/2018, bởi Softech

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông 2018


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018 (CÁ NHÂN)

Ngày đăng: Thứ Ba, 27/03/2018, bởi Softech

Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2018 (cá nhân)


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018 (TỔ CHỨC)

Ngày đăng: Thứ Ba, 27/03/2018, bởi Softech

Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2018 (tổ chức)


THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018

Ngày đăng: Thứ Ba, 27/03/2018, bởi Softech

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông 2018


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (DỰ THẢO)

Ngày đăng: Thứ Ba, 27/03/2018, bởi Softech

Chương trình Nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Dự thảo)


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày đăng: Thứ Bảy, 09/09/2017, bởi Softech

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày đăng: Thứ Bảy, 09/09/2017, bởi Softech

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2017


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (DỰ THẢO)

Ngày đăng: Thứ Năm, 31/08/2017, bởi Softech

Chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông thường niên 2017 (dự thảo)


THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày đăng: Thứ Năm, 31/08/2017, bởi Softech

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2017


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

Ngày đăng: Thứ Sáu, 15/07/2016, bởi Softech

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Softech


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

Ngày đăng: Thứ Sáu, 15/07/2016, bởi Softech

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Softech


BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS, TK NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Ngày đăng: Thứ Sáu, 08/07/2016, bởi Softech

Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2015 và Kế hoạch năm 2016


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Ngày đăng: Thứ Sáu, 08/07/2016, bởi Softech

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016


QUI CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

Ngày đăng: Thứ Ba, 05/07/2016, bởi Softech

Qui chế làm việc tại Đại hội cổ đông 2016


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Ngày đăng: Thứ Ba, 05/07/2016, bởi Softech

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch năm 2016


NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ngày đăng: Thứ Ba, 05/07/2016, bởi Softech

Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 (BẢN TÓM TẮT)

Ngày đăng: Thứ Ba, 05/07/2016, bởi Softech

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 (bản tóm tắt)


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (BẢN TÓM TẮT)

Ngày đăng: Thứ Ba, 05/07/2016, bởi Softech

Báo cáo tài chính năm 2015 (bản tóm tắt)


THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Ngày đăng: Thứ Ba, 05/07/2016, bởi Softech

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS


MẪU SYLL ỨNG VIÊN HĐQT

Ngày đăng: Thứ Ba, 05/07/2016, bởi Softech

Mẫu SYLL ứng viên HĐQT


MẪU SYLL ỨNG VIÊN BKS

Ngày đăng: Thứ Ba, 05/07/2016, bởi Softech

Mẫu SYLL ứng viên BKS


ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

Ngày đăng: Thứ Ba, 05/07/2016, bởi Softech

Đơn đề cử ứng cử thành viên BKS


ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày đăng: Thứ Ba, 05/07/2016, bởi Softech

Đơn đề cử ứng cử thành viên HĐQT


QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS (BẢN DỰ THẢO)

Ngày đăng: Thứ Ba, 05/07/2016, bởi Softech

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS (bản dự thảo)


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (DỰ THẢO)

Ngày đăng: Thứ Hai, 04/07/2016, bởi Softech

Chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông thường niên 2016 (dự thảo)


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI (CÁ NHÂN)

Ngày đăng: Thứ Hai, 04/07/2016, bởi Softech

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội (cá nhân)


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI (TỔ CHỨC)

Ngày đăng: Thứ Hai, 04/07/2016, bởi Softech

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội (tổ chức)


THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày đăng: Thứ Hai, 04/07/2016, bởi Softech

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016


TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày đăng: Thứ Sáu, 30/08/2013, bởi Softech

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2013


BIÊN BẢN HỌP BKS PHIÊN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2016 - 2021 BẦU TRƯỞNG BAN

Biên bản họp BKS phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu Trưởng ban


KẾT NỐI VỚI Softech Corporation

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, 38 Yên Bái, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: +84 (0236) 3 779 777 (văn phòng) - Fax: +84 (0236) 3 779 555
Phòng kinh doanh phần mềm: 0914 086339
Dịch vụ lưu trú trực tuyến: 0903 535777
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Địa chỉ: 96 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 18002098 - Fax: +84 (024) 6 282 1128
CHI NHÁNH CẦN THƠ
Địa chỉ: 118 Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều
Điện thoại: 0292 3 735 155
CHI NHÁNH HUẾ
Địa chỉ: Tầng 3, 18 Lê Lợi, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế
Điện thoại: 0234 3 688 111
Softech Corporation © 2001 - 2024 | All rights reserved.