SOFTECH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Ngày đăng: Thứ Ba, 02/04/2019, bởi Softech

Softech báo cáo tài chính năm 2018


SOFTECH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Ngày đăng: Thứ Năm, 29/03/2018, bởi Softech

Softech báo cáo tài chính năm 2017


CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ Ý KIẾN NGOẠI TRỪ CỦA KIỂM TOÁN

Ngày đăng: Thứ Tư, 19/04/2017, bởi Softech

Công văn giải trình về Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày đăng: Thứ Tư, 05/04/2017, bởi Softech

Thuyết minh Báo cáo Tài chính


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 2016

Ngày đăng: Thứ Tư, 05/04/2017, bởi Softech

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2016


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2016

Ngày đăng: Thứ Tư, 05/04/2017, bởi Softech

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016

Ngày đăng: Thứ Tư, 05/04/2017, bởi Softech

Bảng cân đối kế toán 2016


BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 2016

Ngày đăng: Thứ Tư, 05/04/2017, bởi Softech

Báo cáo kiểm toán độc lập 2016


BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH 2016

Ngày đăng: Thứ Tư, 05/04/2017, bởi Softech

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Softech 2016


BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2015

Ngày đăng: Thứ Sáu, 15/07/2016, bởi Softech

Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty năm 2015


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Ngày đăng: Thứ Sáu, 08/04/2016, bởi Softech

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015


CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ Ý KIẾN NGOẠI TRỪ CỦA KIỂM TOÁN

Ngày đăng: Thứ Sáu, 08/04/2016, bởi Softech

Công văn giải trình về Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ngày đăng: Thứ Sáu, 08/04/2016, bởi Softech

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2015

Ngày đăng: Thứ Sáu, 08/04/2016, bởi Softech

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2015

Ngày đăng: Thứ Sáu, 08/04/2016, bởi Softech

Bảng cân đối kế toán năm 2015


BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2015

Ngày đăng: Thứ Sáu, 08/04/2016, bởi Softech

Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2015


KẾT NỐI VỚI Softech Corporation

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, 38 Yên Bái, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: +84 (0236) 3 779 777 (văn phòng) - Fax: +84 (0236) 3 779 555
Phòng kinh doanh phần mềm: 0914 086339
Dịch vụ lưu trú trực tuyến: 0903 535777
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Địa chỉ: 96 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 18002098 - Fax: +84 (024) 6 282 1128
CHI NHÁNH CẦN THƠ
Địa chỉ: 118 Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều
Điện thoại: 0292 3 735 155
CHI NHÁNH HUẾ
Địa chỉ: Tầng 3, 18 Lê Lợi, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế
Điện thoại: 0234 3 688 111
Softech Corporation © 2001 - 2024 | All rights reserved.